Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần

Mẫu biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần trong đó nêu rõ những thành phần tham gia, nội dung chi tiết, kết quả cuộc họp đã được các cổ đông nhất trí. Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần sẽ ghi rõ những ai tham gia góp vốn và số cổ phần được biểu quyết theo từng thành viên. Mời bạn tham khảo và download mẫu biên bản chuẩn sau:

Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần

Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần

Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần

Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần

Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần