Biên bản thanh lý tài sản cố định

Biên bản thanh lý tài sản cố định là văn bản mà công ty, doanh nghiệp sử dụng khi thanh lý những tài sản trong công ty. Trong văn bản này ghi rõ giá trị ban đầu của tài sản thanh lý, giá tri hao mòn của tài sản và giá trị còn lại của tài sản thanh lý. Hi vọng biên bản sau đây sẽ giúp bạn thuận tiện và dễ dàng sử dụng khi cần thiết. Mời bạn tham khảo và download mẫu biên bản chi tiết.

Biên bản thanh lý tài sản cố định Biên bản thanh lý tài sản cố định Biên bản thanh lý tài sản cố định Biên bản thanh lý tài sản cố định Biên bản thanh lý tài sản cố định Biên bản thanh lý tài sản cố định Biên bản thanh lý tài sản cố định Biên bản thanh lý tài sản cố định Biên bản thanh lý tài sản cố định Biên bản thanh lý tài sản cố định