Mẫu bản kiểm điểm quá trình công tác dành cho công chức là văn bản giúp người viết đánh giá kiểm điểm về quá trình công tác của mỗi cá nhân. Trong văn bản này nêu rõ từng mục người viết cần trình bày như: Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống, chuyên môn nghiệp vụ.

Mời bạn tham khảo và sử dụng biểu mẫu mới nhất ngay sau đây:

[Download] Mẫu bản kiểm điểm quá trình công tác mới nhất

Mẫu bản kiểm điểm quá trình công tác mới nhất Mẫu bản kiểm điểm quá trình công tác mới nhất Mẫu bản kiểm điểm quá trình công tác mới nhất