Thường các công ty đều có các mẫu đơn xin nghỉ phép của riêng mình. Tuy nhiên nếu bạn cần tìm một mẫu đơn xin nghỉ phép cập nhật mới nhất 2017 thì đây bạn nhé. Bạn có thể dễ dàng copy và dán vào file word và sau đó chỉnh sửa thêm cho phù hợp.

Lưu ý là theo bộ Luật Lao Động thì người lao động có 12 ngày nghỉ phép có lương cho trọn một năm làm việc. Một số công ty có chế độ cho nghỉ thêm ví dụ 18 ngày có lương nhưng không thể dưới 12 ngày. Cứ mỗi 5 năm làm việc trong cùng một công ty bạn lại được cộng thêm 1 ngày nghỉ vào số ngày nghỉ phép hiện có.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

 

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

– Ban giám đốc Công ty………………………….

– Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Nhân Sự

– Trưởng bộ phận ……………….………………………….

Tên tôi là:…………………………………Nam/nữ………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:……………………tại…………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ khi cần:……………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………… Chức vụ:………………………………..

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo – Công ty ………….cho tôi được nghỉ phép

+ Từ: ……….giờ , ngày:……tháng …… năm 201…

Đến: ……..giờ, ngày:……tháng …… năm 201…

Tổng thời gian nghỉ phép ….. (ngày)

+ Lý do nghỉ: …………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

+ Địa điểm nghỉ phép: ………………………………………………………………………………………………..

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà): …………………………là đồng nghiệp của tôi. Ông(bà): …………………………… sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong Ban Gián Đốc công ty xem xét chấp thuận

Trân trọng.

                                                                       Địa điểm ………, ngày  …… tháng …… năm 20……

Ban Giám Đốc

(Duyệt)

Phòng

Tổ chức – Hành chính – Nhân Sự

(Xác nhận)

 Trưởng đơn vị

(Nêu  ý kiến cụ thể, ký và ghi rõ họ tên)

Người làm  đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)