Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:560.000
Nơi làm việc:Bình Phước
Ngày hết hạn:31/03/2017
Công ty: Công ty TNHH HÀ NGUYỄN RITA
 
- Nhận tờ rơi và phát cho từng nhà.
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Bình Phước
Ngày hết hạn:31/03/2017
Công ty: Công ty cổ phần hóa dầu mekong
 
Mô tả công việc: Nhập hóa đơn bán hàng, mua hàng Hạch toán phiếu...