Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:22/10/2016
Công ty: Công ty TNHH KMW Việt Nam
Đôn đốc nhân viên bộ phận kỹ thuật RF và phối hợp với các bộ phận khác...
Mức lương:thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:22/10/2016
Công ty: Công ty TNHH KMW Việt Nam
Thiết kế và nâng cao khả năng sản xuất công đoạn sản phẩm liên quan đến bán...
Mức lương:thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:22/10/2016
Công ty: Công ty TNHH KMW Việt Nam
Tiếp nhận kĩ thuật chuyển giao sản phẩm  ACTIVE PART công ty mẹ và giám sát...
Mức lương:thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:22/10/2016
Công ty: Công ty TNHH KMW Việt Nam
Tiếp nhận kế hoạch mục tiêu tháng, lập kế hoạch mục tiêu tháng và phân...
Mức lương:thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:22/10/2016
Công ty: Công ty TNHH KMW Việt Nam
Giao tiếp thành thạo bằng tiếng Trung  Quốc -      Mua hàng hoặc dịch vụ...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:23/10/2016
Công ty: Công ty TNHH KMW Việt Nam
- Phụ trách phiên dịch từ Tiếng Hàn sang Tiếng Việt và ngược lại tại bộ phận Kỹ thuật -...