Giấy ủy quyền là văn bản được sử dụng thường xuyên trong các cơ quan doanh nghiệp. Trong đó nêu rõ thông tin cá nhân, doanh nghiệp giao cho một cá nhân khác có đủ năng lực hành vi dân sự để thay mặt thực hiện một hoạt động pháp lý nào đó.

Giấy ủy quyền nhận tiền là việc một cá nhân được ủy quyền để thay mặt người khác nhận tiền theo đúng quy định. Khi thực hiện nhận tiền, người được ủy quyền cần trình bày văn bản này để đảm bảo mọi việc hợp pháp theo quy định của pháp luật.

[Download] Mẫu Giấy ủy quyền nhận tiền

Giấy ủy quyền nhận tiền Giấy ủy quyền nhận tiền Giấy ủy quyền nhận tiền