Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh sau đây là Mẫu số: 05-3/BK-QTT-TNCN được Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Biểu mẫu nhân sự sưu tầm biểu mẫu mới nhất năm 2019, mời bạn tham khảo và download sử dụng (miễn phí).

Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Theo: Vanbanluat.com