Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là những văn bản thể hiện sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Trong đó nêu rõ những điều khoản về quy định quyền lợi cũng như nghĩa vụ một cách rõ ràng và đã có đồng thuận của cả 2 bên. Biểu mẫu hợp đồng lao động sau đây được ban hành kèm theo Thông tư 21/2013/TT-BLĐTBXH, chuẩn mực theo quy định của Nhà nước, mời bạn tham khảo chi tiết và download.