Khen thưởng

Quyết định khen thưởng sẽ được dùng để tăng thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt những thành tích tốt trong công việc, nhiệm vụ đươc giao. Nội dung của các quyết định khen thưởng thường bao gồm: tên công ty, số quyết định, nội dung quyết định khen thưởng, chữ ký và đóng dấu của cấp trên.