Kỷ luật, Kiểm điểm

Biên bản kỷ luật, kiểm điểm dành cho các cá nhân khi cần trình bày lỗi về sự việc nào đó. Biểu mẫu kỷ luật, kiểm điểm là sự tự đánh giá, hạnh kiểm cá nhân và những quyết định kỷ luật của cấp trên dựa trên các văn bản này.