Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

VNDispatch
03.S Luong Truc Dam Street, Lien Chieu District, Da Nang City, Vietnam.
DNA, Vietnam

Điện thoại: (+84)2366569368
Web: www.vndispatch.com


Mô tả công ty:

VNDispatch - an online logistics platform that connects Businesses (Load owner) with Transporters to send trucks across Vietnam


Tuyển dụng của VNDispatch
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm