Junior Digital Marketer

col-narrow-left   

Nơi làm việc:

Hồ Chí Minh 

Ngành:

Marketing/tiếp thị

Lương:

Thương lượng Thương lượng
col-narrow-right   

Hình thức làm việc:

Toàn thời gian

ID công việc:

13407

Ngày hết hạn:

31/10/2016
col-wide   

Mô tả công việc:

Job Description / Yêu cầu công việc:


 • Understanding of Digital Marketing business online and outside.


Thấu hiểu vê thị trường công nghệ số trực tuyến và bên ngoài.


 • Design, Manage both website in Vietnam and Australia.


Thiết kế, Quản lý và Phát triển cả hai trang mạng của Công ty Việt Nam – Úc.


 • Important Skill: Manage Social Media platform (interactive with customers, can analyze and follow the digital market …)


Kỹ năng tiếp thị trên các phương tiện truyền thông xã hội (tương tác với khách hàng, có khả năng phân tích và nắm bắt thị trường công nghệ số…)


 • Photoshop skill (Edit images, make banners…)


Kỹ năng chỉnh sửa hình ảnh, làm các tờ phông quảng cáo các sản phẩm


 • Soft skill / Kỹ năng mềm:


 • Communication: have basic skills to get necessary info through different channels to CEO and other team members within the company  


Giao tiếp: kỹ năng giao tiếp đủ để truyền tải thông tin cần thiết đến với TGĐ và các bộ phận liên quan trong phạm vi công việc  


 • Teamwork: work together and assist others to generate best outcome results


Làm việc nhóm: làm việc chung và hỗ trợ tốt các bộ phận khác để có kết quả tốt nhất cho cty theo chỉ định TGĐ


 • Professionalism: expect to be professional in all aspects


Chuyên nghiệp: yêu cầu thái độ chuyên nghiệp toàn diện trong công việc  


 • Stress Management: handle and manage workload under pressure well  


Quản lý stress: cân bằng và quản lý công việc trong áp lực tốt  


 • Taking initiatives: expect react quickly to any problem occurred and report immediately to CEO  


Chủ động trong công việc: phản ứng nhanh với các vấn đề xảy ra trong phạm vi cty và báo cáo ngay với TGĐ khi cần thiết  


 

Yêu cầu công việc:

Requirements / Yêu cầu:


General / Yêu cầu chung:
- Male, age 25-35. Nam, từ 25T – 35T
- Quantity: 01per. Số lượng: 01 người
- English Level: Intermediate
.
Tiếng anh: Giao tiếp, viết và đọc hiểu Trung cấp
 
- Character: honest, responsibility, hard-work, organized, carefull….

Tính tình: thật thà, có trách nhiệm,chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận …


Advantages / Lợi thế nếu có:
Strong understanding in IT and computer literate  

Hiểu biết về công nghệ thông tin và cách viết văn thư chứng từ kiểu hiện đại

Strong understanding in automation and integration 
Hiểu biết về hệ thống tự động và liên kết quy trình
English communication
Khả năng giao tiếp tiếng anh 

Quyền lợi:

Benefits / Lợi ích:


Earnings and rewards Thu nhập và thưởng:


 • Base: depending on experience.  


Lương căn bản: tùy theo kinh nghiệm  


 • Rewards: as per agreement  


Thưởng: theo thỏa thuận  


Environment / Môi trường:  


-Work with Australian CEO


Làm việc với Tổng Giám Đốc người Úc


-Friendly and dynamic working environment


Môi trường làm việc thân thiện và năng động


-Have chance to know more high end teachnology, digital.


Có cơ hội biết thêm nhiều công nghê kỹ thuật số cao cấp.


-High chance of promotions


Cơ hội thăng tiến cao 

Thông tin công tyITS Business
49 Xóm Đất, phường 8, quận 11, HCM, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 62539441

www.internationaltradesupplier.com
Hồ sơ công ty