Trong trường hợp những nhân viên chưa đủ điều kiện để tăng lương, công ty/ doanh nghiệp sẽ thực hiện bản mẫu danh sách nhân viên chưa được tăng lương. Trong văn bản này nêu rõ thông tin nhân viên, mức lương hiện tại cũng như lý do chưa được tăng lương là gì. Mời bạn tải miễn phí biểu mẫu danh sách nhân viên chưa được tăng lương mới nhất sau đây.

Mẫu danh sách nhân viên chưa được tăng lương