Báo cáo tổng kết công tác năm là mẫu văn bản được sử dụng với mục đich báo cáo tổng kết hàng năm về công việc, tình hình hoạt động kinh doanh và đề xuất những kế hoạch công tác trong năm tiếp theo. Trong văn bản này nêu rõ từng vấn đề cần báo cáo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu báo cáo tổng kết công tác năm mới nhất dưới đây.

[Download] Mẫu báo cáo tổng kết công tác năm mới nhất

Mẫu báo cáo tổng kết công tác năm mới nhất Mẫu báo cáo tổng kết công tác năm mới nhất Mẫu báo cáo tổng kết công tác năm mới nhất Mẫu báo cáo tổng kết công tác năm mới nhất