Biểu mẫu Bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động trong trường hợp họ bị mất hoặc giảm thu nhập do các lý do như: bệnh tật, thai sản, tai nạn lao động, tuổi tác… Biểu mẫu bảo hiểm xã hội là văn bản nêu rõ những thông tin liên quan các vấn đề trên nhằm bảo vệ và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.