Đơn khiếu nại là văn bản mà người khiếu nại soạn thảo để trình bày lên tòa án hay các cơ quan có thẩm quyền với mục đích khiếu nại một người khác. Quyền khiếu nại là quyền của công dân, có thể đó là cá nhân hoặc cả 1 tập thể.

Trong trường hợp một cá nhân muốn khiếu nại 1 vấn đề, 1 cá nhân nào đó cần soạn thảo mẫu đơn khiếu nại để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền. Dưới đây, Biểu mẫu nhân sự gửi đến bạn đọc mẫu văn bản khiếu nại mới nhất 2020. Mời bạn tham khảo và sử dụng. 

Mẫu đơn khiếu nại mới nhất Mẫu đơn khiếu nại mới nhất