Bổ nhiệm

Khi các cơ quan, doanh nghiệp có sự thay đổi hay điều động nhân sự đều cần phải có quyết định bổ nhiệm. Các văn bản được sử dụng khi công ty muốn bổ nhiệm, đề cử cán bộ, nhân viên đảm nhận vai trò, vị trí mới.