Biên bản Hội họp

Các biên bản hội họp được dùng cho các doanh nghiệp, công ty sử dụng trong các cuộc họp thường ngày. Các biên bản này thu nhận những thông tin về: nội dung, dữ liệu, quyết định, các thành phần tham dự cuộc họp… làm căn cứ chứng thực cho các công việc sau này.