Biên bản họp hội đồng thành viên là văn bản cần sử dụng để ghi lại nội dung cuộc họp với sự tham gia của các thành viên, nội dung cuộc họp… cũng như làm căn cứ pháp lý về những nội dung đã được họp bàn thông qua với hội đồng. 

[Download] Biên bản họp hội đồng thành viên

Biên bản họp hội đồng thành viên Biên bản họp hội đồng thành viên Biên bản họp hội đồng thành viên Biên bản họp hội đồng thành viên