Biểu mẫu Báo cáo

Biểu mẫu báo cáo là những văn bản ghi nhận những nội dung chính của một sự kiện, công việc nào đó như: báo cáo công việc, báo cáo thành tích, báo cáo tổng kết… nhằm giúp cấp trên, tổ chức nắm được những thông tin quan trọng để từ đó đề ra các kế hoạch cụ thể trong công việc. Các biểu mẫu báo cáo sau đây đa dạng ở nhiều lĩnh vực giúp bạn dễ dàng tham khảo hoặc sử dụng tùy theo mục đích của cá nhân hay doanh nghiệp.

Page 1 of 2 1 2