Các công ty, doanh nghiệp thường tổ chức các chương trình đào tạo chuyên môn, kỹ năng, thực tế…. dành cho đội ngũ nhân viên. Vì vậy, mẫu thông báo tổ chức khóa đào tạo là văn bản vô cùng cần thiết khi công ty cần thông báo trước đến nhân viên của mình. Trong văn bản này nêu rõ thời gian, những nhân viên tham gia… Mời bạn tham khảo mẫu thông báo mới nhất được Biểu mẫu nhân sự sưu tầm ngay sau đây.

Mẫu thông báo tổ chức khóa đào tạo Mẫu thông báo tổ chức khóa đào tạo