Các công ty/ doanh nghiệp thường đưa ra các chỉ tiêu cụ thể cho từng mốc thời gian. Mẫu bảng tổng hợp đánh giá chỉ tiêu là văn bản rất cần thiết để tổng kết lại những gì đã đạt được kèm theo các chỉ số cụ thể. 

Biểu mẫu nhân sự mời bạn tải miễn phí Mẫu bảng tổng hợp đánh giá chỉ tiêu chuẩn nhất ngay sau đây.

Mẫu bảng tổng hợp đánh giá chỉ tiêu mới nhất Mẫu bảng tổng hợp đánh giá chỉ tiêu mới nhất