Biên bản kiểm kê tài sản cố định

Biên bản kiểm kê tài sản cố định là bản xác nhận về số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu của đơn vị so với sổ kế toán, giúp việc quản lý tài sản cố định được thuận tiện và làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất và ghi sổ kế toán số trong doanh nghiệp.

Biên bản kiểm kê tài sản cố định