Sổ quỹ tiền mặt

Sổ quỹ tiền mặt được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC theo chế độ kế toán mới nhất hiện nay. Mẫu sổ quỹ này cho biết tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt cụ thể trong doanh nghiệp. Hi vọng mẫu chi tiết sau đây sẽ giúp ích cho bạn trong công tác nhân sự của mình.

Sổ quỹ tiền mặt Sổ quỹ tiền mặt