Biểu mẫu Thống kê

Biểu mẫu thống kê bao gồm những mẫu biểu và hướng dẫn ghi chép mẫu biểu nhằm thu nhận những thông tin, dữ liệu trong các hoạt động công việc. Biểu mẫu thông kê đưa ra những số liệu cụ thể, chính xác cũng như trình bày khoa học và được làm căn cứ dữ liệu cho các công việc hàng ngày. Mời bạn tham khảo các biểu mẫu thống kê hiện đang được lưu hành rộng rãi hiện nay.

Page 1 of 2 1 2